MoneyGram pakalpojumu sniegšanas notekumi

MoneyGram naudas pārvedumu nosūtīšanas/izmaksas noteikumi portālā maini.lv

1.       Lietotie termini:

1.1.       Pakalpojumu sniedzējs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MONEY EXPRESS”, vienotais reģ. nr. 40103317582, reģistrēts FKTK MoneyGram International Limited aģents, kas piedāvā  MoneyGram International Limited (turpmāk – MoneyGram) ātro naudas pārvedumu pakalpojumus internetā, šim nolūkam publicējot PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMUS (Turpmāk – Noteikumi );

1.2.       Pakalpojums – ātro naudas pārvedumu MoneyGram pakalpojuma sniegšana internetā;

1.3.       Klients- fiziska  persona, kura izmanto Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus;

1.4.       Valūta – valsts naudas vienība;

1.5.       MoneyGram Darījums (MoneyGram pārveduma saņemšana/nosūtīšana) – Pakalpojumu sniedzēja naudas līdzekļu pārveduma saņemšana par labu MoneyGram uz savu bankas kontu vai to nosūtīšana uz Klienta norādīto kontu iepriekš saskaņotā valūtā, daudzumā, pievienojot tikai un vienīgi MoneyGram komisijas maksu;

1.6.       Rēķins - vienošanās, ko Pakalpojumu sniedzējs nosūta Klientam uz e-pastu, norādot nepieciešamos bankas rekvizītus pārskaitījuma veikšanai (Pakalpojuma sniedzēja kontu, Darījuma summu un nosacījumus, par ko Puses vienojušās);

1.7.       Pasūtījums- ir iesnieguma forma, ko aizpilda piesakot Darījumu;

1.8.       Puses - Pakalpojumu sniedzējs un Klients, abi kopā un katrs atsevišķi;

1.9.       Reģistrācija- Klienta profila izveidošana, ievadot un saglabājot personīgo informāciju, Klienta identifikācijas dokumenta kopiju un banku detaļas;

1.10.   Verifikācija – Klienta profilā norādītās informācijas atbilstības lejupielādētajai identifikācijas dokumenta kopijai pārbaude, ko veic Pakalpojuma sniedzējs;

1.11.   Dokumentācija – MoneyGram naudas pārvedumu informācija

1.12.   Rīkojums – caur sadaļu “MG Pārveduma maiņa” Klienta veidotais rīkojums MoneyGram Darījuma informācijas maiņai.

2.       Vispārīgie Klienta MG profila reģistrācijas un verifikācijas noteikumi:

2.1.       MoneyGram Pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek piemēroti Klienta un Pakalpojumu sniedzēja attiecībām, ja Klients ir reģistrējies, ticis verificēts un veicis Pasūtījumu un vēlas veikt MoneyGram Darījumu;

2.2.       Lietojot vai mēģinot lietot Pakalpojumu, Klients pieņem šos Noteikumus, Klients apliecina, ka ir izlasījis Noteikumus, kas attiecās uz MoneyGram pārvedumiem un MoneyGram Darījumiem, un tajā ietvertā informācija ir precīza un, Klients apliecina, ka ir saņēmis no Pakalpojuma sniedzēja šo Noteikumu un Pasūtījuma formā noteikto summu un valūtu.

2.3.       Apstiprinot Reģistrāciju MoneyGram Darījumam, Klients atzīst un piekrīt šiem Noteikumiem, kā arī apliecina Reģistrācijas un Pasūtījuma formā norādītās informācijas patiesumu;

2.4.       Klientam obligātā kārtībā ir jāizveido MG profils, pilnībā un pareizi aizpildot sekojošus obligātos lauciņus: vārds, uzvārds, personas kods/, e-pasta adrese, rezidences valsts, rezidences pilsēta, deklarētas dzīvesvietas adrese, pasta indekss, nodarbošanās vai profesija. Ja pirmais Klienta Pasūtījums ir MoneyGram pārveduma nosūtīšana, Klientam ir jālejupielādē reģistrācijas formā derīga personas apliecinošā dokumenta kopija (pases kopija, personas apliecība vai uzturēšanas atļauja).

2.5.       Aizpildot Reģistrācijas formu www.maini.lv mājas lapā Klientam uz e-pastu tiek automātiski nosūtīts paziņojums ar apstiprinājumu par Klienta datu saņemšanu un Pakalpojuma sniedzēja apņemšanos izskatīt nosūtītos datus 12 stundu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas, ja vien paziņojums netika nosūtīts vēlāk par plkst. 18.00 dienā pirms svētku dienas vai brīvdienas.

2.6.       Klientam ir nepieciešams pabeigt reģistrācijas procesu un iziet Klienta verifikācijas procedūru.

2.7.       Atsevišķiem pārskaitījumiem (atkarībā no saņēmējvalsts un naudas summas - pakalpojuma pārstāvim pieejama informācija) papildus identifikācijai vai tās vietā var tikt pieprasīta nosūtīšanas iesniegumā noradītā testa atbilde.

2.8.       Ja pirmais Klienta Pasūtījums ir MoneyGram pārveduma saņemšana, Klientam ir jāizveido MG profils, ir jālejupielādē reģistrācijas formā derīga personas apliecinošā dokumenta kopija (pases kopija, personas apliecība vai uzturēšanas atļauja), pilnībā un pareizi aizpildot obligātos lauciņus. Pēc sniegtās informācijas atbilstības pārbaudes Pakalpojuma sniedzējs aktivizē MG profilu un Klientam tiek automātiski nosūtīts paziņojums par profila aktivizēšanu. Klientam jāveic MoneyGram Darījuma pasūtījums un saskaņā ar tā prasībām ir jāveic 0.01 EUR pārskaitījums, kurš tiks SUMMĒTS ar MoneyGram Darījuma izmaksājamo summu un IESKAITĪTS Klienta bankas kontā.

2.9.       Pārbaudot Klienta sniegto datu atbilstību, kā arī personas apliecinoša dokumenta derīguma termiņu, Pakalpojuma sniedzējs pieņem attiecīgu lēmumu par klienta verifikācijas rezultātu, par ko Klientam automātiski tiek nosūtīts uz e-pastu attiecīgs paziņojums par veiksmīgu verifikāciju vai verifikācijas noraidīšanu.

2.10.   Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības noraidīt Klienta verifikāciju, ja Klienta Reģistrācijas Formā norādīta informācija neatbilst Klienta informācijai, kura ir norādīta lejupielādētajā identifikācijas dokumentā.

3.       Vispārīgie MoneyGram Darījuma noteikumi:

3.1.       MoneyGram lietošanas un servisa noteikumi tiek piemēroti Klienta un Pakalpojumu sniedzēja attiecībām, ja Klients ir reģistrējies vai veicis Pasūtījumu un vēlas veikt MoneyGram Darījumu;

3.2.       Visas cenas ir norādītas eiro (EUR) vai dolāros (USD). www.maini.lv mājas lapā ir norādīti spēkā esošie MoneyGram pārvedumu komisijas maksas apmēri. Laukā “Kopā” tiks norādīta kopējā summa apmaksai.

3.3.       Jums ir jāsamaksā MoneyGram komisija. Citas komisijas maksas par pārskaitījuma veikšanu netiks pieprasītas. Naudu var pārskaitīt tikai noteiktā valūtā vai valūtās. Pakalpojuma pārstāvis Jūs informēs, vai saņēmējvalstī ir pieejama izvēlētā izmaksas valūta un (ja tā atšķiras no valūtas, kuru Jūs maksājat) kāds maiņas kurss tiks piemērots. Nosūtīšanas iesniegumā tiek norādīta Jūsu izvēlētā valūta, maiņas kurss, par kuru vienojāties, kā arī konvertētā summa.

3.4.       Pakalpojumu var izmantot ikviena 18 gadu vecumu sasniegusi persona;

3.5.       Pakalpojumu var izmantot tikai fiziska persona;

3.6.       Klients nedrīkst izmantot MoneyGram Pakalpojumu darījuma konta vajadzībām, azartspēlēm vai trasta darījumiem, bet gan tikai likumīgiem mērķiem.

3.7.       Minimālā viena Darījuma summa ir 10 EUR vai 10 USD, maksimālā – 1000 EUR vai 1000.00 ASV dolāros (USD);

3.8.       Naudas pārskaitījuma pakalpojums ļauj pārskaitīt naudu tās pašas valsts robežās vai uz citu "saņēmējvalsti". Saņēmējs var saņemt naudu tikai nosūtīšanas iesniegumā norādītajā valstī. Kad pakalpojuma pārstāvis ir apstrādājis Jūsu nosūtīšanas iesniegumu un saņēmis Jūsu naudu, saņēmējs var saņemt naudu jebkurā no saņēmējvalstī esošajiem MoneyGram birojiem dažu minūšu laikā (biroja darba laikā) skaidrā naudā nosūtīšanas iesniegumā norādītajā valūtā (ja pārskaitījuma summa tiek noradīta ASV dolāros vai eiro, bet saņēmēja pakalpojuma pārstāvis neizmaksā naudu šajā valūtā, attiecīgā summa tiek konvertēta uz vietējo valūtu, izmantojot standarta maiņas kursu). Mēs nesazināmies ar saņēmēju, kad nauda ir pieejama saņemšanai. Tas ir jāizdara Jums.

3.9.       Šie pakalpojumi netiek nodrošināti visās valstīs. Jūs varat apmeklēt MoneyGram tīmekļa vietni vai jautāt pakalpojuma pārstāvim, lai noskaidrotu MoneyGram pakalpojumu pieejamību, kā arī MoneyGram pakalpojumu sniedzēju biroju adreses un darba laiku.

3.10.   Tiek uzskatīts, ka veicot pārskaitījumu uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu, Klients apstiprina MoneyGram Darījumu, kas ir līdzvērtīgi Klienta parakstam uz Moneygram  darījuma veidlapas.

3.11.   Veicot Pasūtījumu MoneyGram Darījumam, Klients atzīst un piekrīt šiem noteikumiem, kā arī apliecina Reģistrācijas un Pasūtījuma formā norādītās informācijas patiesumu;

3.12.   Apstiprinot Pasūtījumu www.maini.lv mājas lapā, Klientam  uz e-pastu tiek automātiski nosūtīts Rēķins, pamatojoties uz kuru Pakalpojumu sniedzējs apstiprina MoneyGram Darījumu. Rēķina nosūtīšana nozīmē vienošanās noslēgšanu starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu. Noslēdzot vienošanos, Pakalpojuma sniedzējs apņemas apstrādāt un izpildīt MoneyGram Darījumu noteikumos paredzētajā veidā un termiņā, un Klients apņemas veikt pārskaitījumu šajos noteikumos minētajā veidā un termiņā;

3.13.   Klientam ir jāveic pārskaitījums uz Pakalpojumu sniedzēja norādīto bankas kontu, un Pakalpojumu sniedzējam ir jāsaņem no Klienta pārskaitītā naudas summa Rēķinā norādītajā apmērā ne vēlāk kā 1 stundas laikā pēc Rēķina saņemšanas e-pastā. Pretējā gadījumā Rēķina neapmaksāšana tiek uzskatīta par noteikumu pārkāpumu, un var būt par iemeslu tā anulēšanai. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs saņem  pārskaitīto naudas summu vēlāk kā pēc 1 stundas pēc Rēķina izsūtīšanas, Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības neapstiprināt Pasūtījumu, šajā gadījumā Klienta nauda tiek pārskaitīta atpakaļ uz Klienta kontu pēc iespējas ātrāk. Pakalpojuma sniedzējs izņēmuma kārtā var apstiprināt šādu Pasūtījumu;

3.14.   Pakalpojumu sniedzējs apstrādā un izpilda Klienta Pasūtījumus darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00;

3.15.   Pakalpojuma sniedzējs sazinās ar Klientu un informē to, ja MoneyGram Darījumu nav iespējams apstrādāt laikā pēc 18.00 internetbankas darbības dēļ;

3.16.   MoneyGram Darījums var tikt veikts arī ārpus darba laika, iepriekš to saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju;

3.17.   Pakalpojumu sniedzējs nodrošina MoneyGram Darījuma apstrādes laiku līdz 15 minūtēm no brīža, kad Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā ir ieskaitīti MoneyGram Darījumam paredzētie naudas līdzekļi;

3.18.   Pakalpojumu sniedzējs pēc MoneyGram Darījuma saņemšanas apstrādes naudas līdzekļus pārskaita uz Klienta norādīto bankas kontu;

3.19.   Darījumi var notikt tikai starp viena Klienta kontiem  SEB bankā.

3.20.   Pēc MoneyGram Darījuma nosūtīšanas noslēgšanas un naudas līdzekļu pārskaitīšanas uz  Pakalpojuma sniedzēja norādīto bankas kontu, Klientam automātiski uz e-pastu tiek nosūtīts ziņojums par MoneyGram Darījuma izpildi, kura pielikumā PDF formātā ir MoneyGram  darījuma veidlapa ar 8-ciparu MoneyGram pārveduma numuru.

4.       MoneyGram Darījumu datu izmaiņu un rīkojumu izskatīšanas noteikumi:

4.1.       Izmantojot sadaļu “MG Pārveduma maiņa” Klientam ir iespēja mainīt MoneyGram pārveduma informāciju, atgriezt saņemto vai atgriezt nosūtīto MoneyGram pārvedumu.

4.2.       MoneyGram pārveduma datu maiņas vai atgriešanas gadījumā, veidojot attiecīgo Rīkojumu, Klientam tiek automātiski nosūtīts paziņojums par Rīkojuma pieņemšanu apstrādei. Pakalpojuma sniedzējs izskatīs Klienta Rīkojumu 12 stundu laikā, kopš tā saņemšanas, ja vien paziņojums netika nosūtīts vēlāk par plkst. 17.00 dienā pirms svētku dienas vai brīvdienas.

4.3.       Pēc Klienta Rīkojuma izskatīšanas, Pakalpojuma sniedzējs sazinās ar Klientu pēc Pakalpojuma sniedzēja skatījuma piemērotāku saziņas veidu: Klienta profilā norādīto e-pasta adresi, telefona numuru, un sniedz Klientam MG Pārveduma maiņas procesa pabeigšanai nepieciešamus norādījumus.

5.       Pušu atbildība:

5.1.       Mēs varam atteikties pārskaitīt naudu vai atteikt tās saņemšanu, ja mums ir pamats uzskatīt, ka: (a) veicot attiecīgo darbību, mēs, iespējams, pārkāpsim kādu likumu, nolikumu, kodeksu vai citas saistības, kas uz mums attiecas; (b) veicot attiecīgo darbību, mēs, iespējams, tiksim pakļauti reakcijai no kādas valdības vai regulatora puses vai (c) attiecīgā darbība var būt saistīta ar krāpniecisku vai pretlikumīgu darbību.

5.2.       Varat mums uzrakstīt vēstuli vai e-pasta ziņu, prasot norādīt (ja vien likums neliedz mums to izpaust) atteikuma iemeslus un to, kā varat novērst kļūdas, kuras ir izraisījušas mūsu atteikumu.

5.3.       Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Klientam:

5.1.1. kas ir saistīti ar tehniskajām kļūdām un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, tai skaitā, ar Latvijas banku maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem;

5.1.2. kas ir radušies Klientam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju.

5.1.3. Identifikācijas numuru, testa atbildi un informāciju par saņēmēju nedrīkst darīt zināmu nevienam citam, izņemot saņēmēju, un Jums ir jādara viss saprātīgi iespējamais, lai to neuzzinātu neviens cits, piemēram, Jūs nedrīkstat (a) rādīt nosūtīšanas iesniegumu citām personām, (b) pierakstīt testa jautājuma atbildi vai identifikācijas numuru tādā veidā, ka to kāds varētu atpazīt, kā arī Jūs nedrīkstat ļaut kādam noklausīties, kā Jūs sniedzat šo informāciju saņēmējam.

5.4.       Pakalpojumu sniedzējs neatbild par pārtraukumiem pakalpojuma sniegšanā, ja tas atrodas ārpus Pakalpojumu sniedzēja kontroles (ieskaitot ugunsgrēkus, plūdus, karus, strāvas padeves traucējumus, teroristu aktivitātes, noziegumus un citus nepārvaramas varas apstākļus);

5.5.       MoneyGram pakalpojums tiek nodrošināts, lai Jūs varētu pārskaitīt naudu privātpersonai, kuru pazīstat, nevis lai veiktu komerciālus maksājumus, un Jūs to nedrīkstat izmantot šāda veida transakciju veikšanai. Jums ir arī jāievēro nosūtīšanas iesniegumā norādītie brīdinājumi par krāpšanu. Ja Jūs prasāt izmaksāt naudu kādam, kas izradās krāpnieks vai kas neizpilda savas saistības pret Jums, mēs tā rezultātā neesam atbildīgi.

5.6.       Pakalpojumu sniedzējs neatbild par Klientam radītajiem zaudējumiem, kas radušies trešo personu darbības rezultātā, izņemot gadījumus, kad Pakalpojumu sniedzējs ir pieļāvis rupju neuzmanību, veicot Klienta pasūtījuma izpildi, kā arī par zaudējumiem, kas radušies Klientam maldinot Pakalpojumu sniedzēju;

5.7.       Pakalpojumu sniedzējs neatbild par Klientam radītajiem zaudējumiem, kas radušies no MoneyGram naudas pārveduma numura un citu MoneyGram Darījuma datu nonākšanu trešo personu rīcībā nepietekošās Klienta e-pasta drošības dēļ;

5.8.       Klients informē Pakalpojumu sniedzēju gadījumā, kad Pakalpojumu sniegšanā pamanīti traucējumi;

5.9.       Ja Pakalpojumu sniedzējs ieskaitījis Klienta kontā naudas līdzekļus, kas nesakrīt ar atrunāto Darījuma summu Rēķinā, Klients piekrīt nekavējoties atgriezt uz Pakalpojumu sniedzēja bankas kontu kļūdaini ieskaitīto naudas summu pilnā apmērā;

5.10.   Klientam ir pienākums rūpīgi iepazīties ar šiem Noteikumiem, ievērot tos, kā arī sekot to izmaiņām;

5.11.   Pakalpojumu sniedzējs neatbild par Klientam radītajiem zaudējumiem, ja Klients neievēro šos Noteikumus, kā arī, ja nav pilnībā iepazinies ar tiem vai to grozījumiem;

5.12.   Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji atcelt Darījumu:

5.11.1. datora tehniskās kļūdas vai bojājuma dēļ, kura rezultātā ir norādīts nepareiza MoneyGram naudas pārveduma komisija un neatbilst reālajam komisijas apmērām;

5.11.2. Ārkārtas situācija MoneyGram sistēmā, kuras dēļ MoneyGram Darījumu apstrādāt nav iespējas;

5.13.    Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības vienpusēji atteikt Darījumu citos gadījumos, nepaskaidrojot atteikumu iemeslu;

5.14.   Pasūtījuma atcelšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs sazinās ar Klientu, lai vienotos par jaunajiem nosacījumiem vai nekavējoties atgrieztu visu Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā iemaksāto naudas summu.

5.15.   Klients piekrīt, ka Darījums var netikt apturēts vai atcelts gadījumā, ja Klients izteicis šādu lūgumu sadaļā “MG pārveduma maiņa”;

 

5.16.   Pakalpojumu sniedzējs neizpauž Klienta personas datus trešajām personām, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. Pakalpojumu sniedzēja veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Pakalpojumu sniedzējs.

5.17.   Mēs apņemamies aizsargāt Jūsu privātos datus. Mēs drīkstam izmantot Jūsu un saņēmēja personisko informāciju, kā arī pārskaitījuma datus, un saglabāt tos savā datu bāzē, lai nodrošinātu pārskaitījuma pakalpojumu Jums un saņēmējam, kā ari izmantot tos mūsu uzņēmējdarbības pārvaldībai (t.sk. mūsu spēkā esošo attiecību ar Jums administrēšanai) un tirgus izpētei saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem. Jums ir jāsaņem saņēmēja atļauja sniegt mums šīs personas personisko informāciju.

5.18.   Jūs varat pieprasīt piekļuvi savai personiskajai informācijai, kā arī pieprasīt šīs informācijas labošanu vai atjaunināšanu vai likumīgu iemeslu dēļ iebilst pret tās apstrādi, uzrakstot mums vēstuli vai e-pasta ziņu (ar tēmu "Uzmanību, atbildīgajam par konfidencialitāti")

5.19.   Apstiprinot šos noteikumus, Jūs piekrītat, ka mēs apkopojam, izmantojam un nododam Jūsu un saņēmēja personisko informāciju iepriekš minētajiem mērķiem, t.sk. pārsūtam to uz ASV un saņēmējvalsti. MoneyGram tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par jaunāko datu aizsardzības politiku.

6.       Apkalpošanas informācija un strīdu izšķiršanas kārtība

6.1.       Ja jums ir jautājumi par "MoneyGram naudas pārvedumu nosūtīšanas/izmaksas noteikumiem portālā maini.lv", lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@maini.lv.

6.2.       Gadijumā, ja neesat apmierināti ar Pakalpojumu vai uzskatāt, ka ir radusies kļūda saistībā ar Jūsu MoneyGram pārvedumu, un, lai iegūtu pilnīgu informāciju par sūdzību izskatīšanas procedūru, saņemtu konsultāciju saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzību vai iesniegtu sūdzību, Pakalpojumu sniedzējs lūdz:

6.3.       Zvanīt uz bezmaksas tālruni 80002788, darbdienās no 10:00 līdz 18:00;

6.4.       Apmeklēt www.moneygram.com un aizpildīt tiešsaistes veidlapu;

6.5.       Sūtīt e-pastu uz customerservices@moneygram.com vai rakstīt uz: Customer Service Department, MoneyGram International Ltd., 1st Floor, Senator House, 85 Queen Victoria Street, London ENGLAND EC4V 4AB

6.6.       MoneyGram izskatīs Jūsu sūdzību ātri un taisnīgi. MoneyGram patur tiesības izskatīt Jūsu sūdzību tik ilgā laikā, cik tas prasīs un tam ir pienākums nosūtīt Jums apliecinājumu 5 darba dienu laikā un galīgās atbildes vēstuli pēc 8 nedēļām pēc sūdzības saņemšanas. Gadījumā, ja Jūs neesat saņēmuši MoneyGram galīgo atbildi vai neesat apmierināti ar to, Jūs varat rakstīt Finanšu ombuda dienestam (Finansial Ombudsman Service) uz: South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR. Tālrunis: 0845-080-1800, tīmekļa vietne: www.financial-ombudsman.org.uk, e-pasts: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Jums ir nepieciešams izdarīt to 6 mēnešu laikā no galīgās atbildes saņemšanas dienas.

6.7.       Visas domstarpības risināmas pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās nav panākama pārrunu ceļā, domstarpības risināmas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.