Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1. Lietotie termini:
1.1.   Pakalpojumu sniedzējs- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MONEY EXPRESS”, vienotais reģ. nr. 40103317582, kas piedāvā  iespēju saņemt bezskaidras valūtas maiņas pakalpojumus internetā, šim nolūkam publicējot PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMUS (Turpmāk – Noteikumi );
1.2.    Pakalpojums – valūtas maiņas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām;
1.3.    Klients- fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus;
1.4.    Valūta – valsts naudas vienība;
1.5.    Valūtas maiņas Darījums (valūtas maiņa/konvertācija)– Pakalpojumu sniedzēja un Klienta veikta valūtas bezskaidras naudas pirkšana un/vai pārdošana pret citu valūtu pēc Pakalpojumu sniedzēja noteiktā valūtas kursa;
1.6.   Rēķins - vienošanās, ko Pakalpojumu sniedzējs nosūta Klientam uz e-pastu pēc reģistrācijas apstiprināšanas, norādot nepieciešamos bankas rekvizītus pārskaitījuma veikšanai uz Pakalpojuma sniedzēja kontu, Darījuma summu un nosacījumus, par ko Puses vienojušās;
1.7.    Pasūtījums- ir iesnieguma forma, ko aizpilda piesakot Darījumu pēc tā brīža norādītā Pakalpojuma sniedzēja valūtas kursa;
1.8.    Puses - Pakalpojumu sniedzējs un Klients, abi kopā un katrs atsevišķi;
1.9.    Reģistrācija- Klienta profila izveidošana, ievadot un saglabājot personīgo informāciju un banku detaļas;
       
2.Vispārīgie darījuma noteikumi:
2.1. Valūtas maiņas pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek piemēroti Klienta un Pakalpojumu sniedzēja attiecībām, ja Klients ir reģistrējies vai veicis Pasūtījumu un vēlas veikt bezskaidras naudas valūtas maiņas Darījumu;
2.2. Apstiprinot Reģistrāciju un veicot Pasūtījumu Darījumam, Klients atzīst un piekrīt šiem noteikumiem, kā arī apliecina Reģistrācijas un Pasūtījuma formā norādītās informācijas patiesumu;
2.3. Pakalpojumu var izmantot ikviena 18 gadu vecumu sasniegusi persona;
2.4. Pakalpojumu var izmantot gan fiziskas, gan juridiskas personas;
2.5. Klients var izveidot savu lietotāja profilu, saglabājot personīgo informāciju un banku detaļas turpmākiem Darījumiem;
2.6. Pakalpojumu sniedzējs veic valūtas maiņas darījumus no eiro (EUR) uz ASV dolāriem (USD), Lielbritānijas sterliņu mārciņām (GBP), Šveices frankiem (CHF), Krievijas rubļiem (RUB), Zviedrijas kronām (SEK), Norvēģijas (NOK) un Dānijas (DKK ) kronām un no ASV dolāriem (USD),  Lielbritānijas sterliņu mārciņām (GBP), Šveices frankiem (CHF), Krievijas rubļiem (RUB), Zviedrijas(SEK), Norvēģijas(NOK), Dānijas (DKK) kronām un Polijas (PLN) zlotiem uz eur (EUR). Valūtas maiņas Darījums tiek veikts pēc valūtas maiņas Darījuma noslēgšanas brīdī spēkā esošā Pakalpojumu sniedzēja noteiktā valūtas kursa;
2.7. Minimālā viena Darījuma summa ir 20 EUR, maksimālā – 20’000 EUR vai ekvivalents ASV dolāros (USD), Lielbritānijas sterliņu mārciņās (GBP), Šveices frankos (CHF), Krievijas rubļos (RUB), Zviedrijas (SEK), Norvēģijas (NOK), Dānijas (DKK)  kronās un Polijas (PLN) zlotos.
2.8. Darījumi var notikt tikai starp viena Klienta kontiem  Swedbank, SEB, Nordea, DnB un Citadele bankās.
2.9. Visas cenas ir norādītas eiro (EUR). www.maini.lv mājas lapā ir norādīti valūtas kursi attiecībā pret eiro. Valūtas pirkšanas kurss parāda, kādu summu eiro klients saņem, pārdodot valūtas vienību. Pārdošanas kurss parāda, kādu summu eiro klientam ir jāsamaksā, lai saņemtu valūtas vienību;
2.10. Aizpildot Reģistrācijas formu un apstiprinot Pasūtījumu www.maini.lv mājas lapā, Klientam  automātiski tiek nosūtīts uz e-pastu Rēķins, pamatojoties uz kuru Pakalpojumu sniedzējs apstiprina Darījumu. Rēķina nosūtīšana nozīmē vienošanās noslēgšanu starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu. Noslēdzot vienošanos, Pakalpojuma sniedzējs apņemas apstrādāt un izpildīt Darījumu noteikumos paredzētajā veidā un termiņā, un Klients apņemas veikt pārskaitījumu šajos noteikumos minētajā veidā un termiņā;
2.11. Klientam ir jāveic pārskaitījums uz Pakalpojumu sniedzēja norādīto bankas kontu, un Pakalpojumu sniedzējam ir jāsaņem no Klienta pārskaitītā naudas summa Rēķinā norādītajā apmērā  ne vēlāk kā 1 stundas laikā pēc Rēķina saņemšanas e-pastā. Pretējā gadījumā  Rēķina neapmaksāšana tiek uzskatīta par noteikumu pārkāpumu, un var būt par iemeslu tā anulēšanai. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs saņem  pārskaitīto naudas summu vēlāk kā pēc 1 stundas pēc Rēķina izsūtīšanas, Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības neapstiprināt Pasūtījumu, šajā gadījumā Klienta nauda tiek pārskaitīta atpakaļ uz Klienta kontu pēc iespējas ātrāk. Pakalpojuma sniedzējs izņēmuma kārtā var apstiprināt šādu Pasūtījumu;
2.12. Pakalpojumu sniedzējs apstrādā un izpilda Klienta Pasūtījumus darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00;
2.13. Pakalpojuma sniedzējs sazinās ar Klientu un informē to, ja Darījumu nav iespējams apstrādāt laikā pēc 18.00 internetbankas darbības dēļ;
2.14. Valūtas maiņas darījums var tikt veikts arī ārpus darba laika, iepriekš to saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju;
2.15. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina Darījuma apstrādes laiku līdz 15 minūtēm no brīža, kad Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā ir ieskaitīti Darījumam paredzētie naudas līdzekļi;
2.16. Pakalpojumu sniedzējs pēc Darījuma apstrādes apmainītos naudas līdzekļus pārskaita uz Klienta norādīto bankas kontu;
2.17. Pēc Darījuma noslēgšanas un naudas līdzekļu pārskaitīšanas uz Klienta norādīto bankas kontu, Klientam automātiski uz e-pastu tiek nosūtīta informatīva vēstule par Darījuma izpildi.

3. Pušu atbildība:
3.1.  Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, tajā skaitā materiālajiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Klientam:
3.1.1.  kas ir saistīti ar tehniskajām kļūdām un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, tai skaitā, ar Latvijas banku maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem;
3.1.2.  kas ir radušies Klientam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju.
3.2.  Pakalpojumu sniedzējs neatbild par pārtraukumiem pakalpojuma sniegšanā, ja tas atrodas ārpus Pakalpojumu sniedzēja kontroles (ieskaitot ugunsgrēkus, plūdus, karus, strāvas padeves traucējumus, teroristu aktivitātes, noziegumus un citus nepārvaramas varas apstākļus);
3.3.  Pakalpojumu sniedzējs neatbild par Klientam radītajiem zaudējumiem, kas radušies trešo personu darbības rezultātā, izņemot gadījumus, kad Pakalpojumu sniedzējs ir pieļāvis rupju neuzmanību, veicot Klienta pasūtījuma izpildi, kā arī par zaudējumiem, kas radušies Klientam maldinot Pakalpojumu sniedzēju;
3.4.  Klients informē Pakalpojumu sniedzēju gadījumā, kad Pakalpojumu sniegšanā pamanīti traucējumi;
3.5.  Ja Pakalpojumu sniedzējs ieskaitījis Klienta kontā naudas līdzekļus, kas nesakrīt ar atrunāto Darījuma summu Rēķinā, Klients piekrīt nekavējoties atgriezt uz Pakalpojumu sniedzēja bankas kontu  kļūdaini ieskaitīto naudas summu pilnā apmērā;
3.6.  Klientam ir pienākums rūpīgi iepazīties arš šiem Noteikumiem, ievērot tos, kā arī sekot to izmaiņām;
3.7.  Pakalpojumu sniedzējs neatbild par Klientam radītajiem zaudējumiem, ja Klients neievēro šos Noteikumus, kā arī, ja nav pilnībā iepazinies ar tiem vai to grozījumiem;
3.8.  Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji atcelt Darījumu:
3.8.1. datora tehniskās kļūdas vai bojājuma dēļ, kura rezultātā ir norādīts nepareizi valūtas kurss un neatbilst reālajam;
3.8.2. Ārkārtas situācija pasaules naudas tirgū, kuras rezultātā valūtas kurss būtiski mainās;
3.9.  Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības vienpusēji atteikt Darījumu citos gadījumos, nepaskaidrojot atteikumu iemeslu;
3.10. Pasūtījuma atcelšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs sazinās ar Klientu, lai vienotos par jaunajiem nosacījumiem vai nekavējoties atgrieztu visu Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā iemaksāto naudas summu.
3.11. Klients piekrīt, ka Darījums var netikt apturēts vai atcelts gadījumā, ja Klients izteicis šādu lūgumu telefoniski vai ar e-pasta starpniecību;
3.12. Pakalpojumu sniedzējs neizpauž Klienta personas datus trešajām personām, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. Pakalpojumu sneidzējs veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Pakalpojumu sniedzējs.

4. Strīdu izšķiršanas kārtība
4.1.  Visas domstarpības risināmas pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās nav panākama pārrunu ceļā, domstarpības risināmas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

5. Jautājumi
5.1.  Ja jums ir jautājumi par "Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem", lūdzu, sazinieties ar mums pa tālr. 80008220 vai e-pastu: info@maini.lv